Общи условия за ползване

Последна актуализация: 01.03.2018г.

Общи положения

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: „Ем Би Консултинг“ ООД наричано по-долу за краткост Доставчик и клиентите, ползващи Приложението „Bella Nails”, наричани по-долу Пoтребители.
 2. Информация съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия:
  • Наименование на Доставчика: „ЕМ БИ КОНСУЛТИНГ“ ООД
  • Седалище и адрес на управление: гр. София, пк. 1421 ж.к. Лозенец, ул. "Николай Лилиев" No 12, ет. 1, офис 2
  • Email: contacts@mb.consulting
  • Вписване в публични регистри: EИК: 205015563
  • Идентификационен номер в електронен регистър на администратори на лични данни при Комисия за защита на лични данни: ………………
  • Надзорни органи: Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

Дефиниции

 1. Навсякъде в тези общи условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този раздел значения, освен когато контекстът изисква друго:
  • Доставчик – е описаната по-горе фирма „Ем Би Консултинг“ ООД, предлагаща Приложението „Bella Nails” на Търговци и Потребители.
  • Приложение – е мобилното приложение „Bella Nails”, служещо за запазване на часове за маникюр и педикюр в салони за красота.
  • Търговец – е търговец – салон за красота или друго лице, което е сключило договор с Доставчика и предлага услугите си на Потребителите посредством Платформата;
  • Потребител – е всяко физическо лице, което ползва, които и да е от предоставяните през Приложението услуги и ресурси;
  • „Потребителски профил” е обособена част в Приложението, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Приложението, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
  • „e-mail” е избран от потребителя e-mail адрес, който е негова собственост, посредством който, той се индивидуализира в Приложението;
  • „Парола” е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с негов e-mail адрес индивидуализира Потребителя;
  • „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
  • „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
  • “Резервация“ - електронен запис в базата данни на Приложението, който съдържа информация за потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), датата, часа и евентуално продължителността на резервацията;
  • „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Предмет на договора и услуги

 1. Услуги, предоставяни на Потребителите („Услугите“):
  • Регистриране и поддържане на собствен профил в Приложението, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил;
  • В Приложението Потребителите виждат календара на салона за маникюр и могат са си резервират свободен час, като се запишат направо от телефона без обаждане.
 2. Всеки Потребител заявява, че е запознат и съгласен с настоящите условията за ползване в следните случаи:
  • Когато изтегли и инсталира Приложението на свое мобилно устройство;
  • Когато използва функцията „Запази час“, за да си резервира час при Търговец.
 3. Потребителят и Търговецът се договарят помежду си за предоставянето на услугите по маникюр/педикюр или други, без посредничеството на Доставчика, който не е страна при техните отношения. Доставчикът не извършва платежни услуги или друг вид платежно посредничество в отношенията между страните.

Цени и начини на плащане

 1. Всички услуги на Приложението се предоставят безплатно на Потребителите. Това не се отнася за услугите, които Търговецът предоставя на Потребителя и които обикновено са възмездни.
 2. Доставчикът не получава възнаграждение за услугите, които „Търговецът“ предоставя на „Потребителя“.

Права и задължения на потребителите

 1. Регистрация:
 2. За да ползват платформата потребителите трябва да изтеглят Приложението на своя smart-телефон и да го инсталират. След инсталация те веднага могат да разгледат Приложението. За да ползват някоя от услугите на Приложението – те трябва да се регистрират. Това става като се попълнят няколко полета с информация, а именно:
  • име;
  • e-mail - е-mail-ът на всеки Потребител е негово потребителско име на профила му, като служи също за получаване на потвърждения за резервации и поръчки;
  • телефон – небходим, в случай, че служител на Търговеца трябва да се свърже спешно с Вас във връзка с ваша Резервация.
 3. Потребителите се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” достъпна чрез Приложението, ще получават известия от Приложението под формата на електронни съобщения (е-мейли и SMS-и) във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час.
 4. Потребителите се задължават да не публикуват в Приложението неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
 5. Потребителите са задължават да бъдат коректни към Търговците при заявка за услуга при тях. Ако направят резервация или поръчка и впоследствие решат, че няма да я ползват те трябва да я анулират през системата или да се обадят директно на посочения телефон на Търговеца.
 6. Ако Потребител заяви услуга и без да уведоми Търговеца се откаже от нейното ползване 3 пъти, Доставчикът има право да изтрие неговия профил и да ограничи достъпа му до Приложението.
 7. Доставчикът има право да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия, както и с посочване в регистрационната форма, че желае да получава описаните търговски съобщения Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Приложението.
 8. Потребителите имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си в Приложението, при което техният профил ще бъде заличен.

Промени в Общите условия

 1. С оглед периодичното допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, при прекратяване предоставянето на определени услуги, както и при изменение в икономическите условия.
 2. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им в Секция Общи условия. на Приложението, като предоставя на Потребителите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
 3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие.

Отговорност. Ограничаване на отговорността.

 1. Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителя декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди.
 2. Доставчикът не носи отговорност за качеството на предоставяните от Търговеца услуги.
 3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Доставчика.
 4. Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите.

Данни и профили на потребителите

 1. Доставчикът е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” съгласно Закона за защита на лични данни. Потребителят се съгласява Доставчикът да съхранява и администрира личните му данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 2. Потребителите се регистрират в платформата с техния и-мейл, като предоставят и свое име и телефонен номер. Те отговарят за  това да пазят информацията за своите акаунти от разкриване пред трети лица.
 3. Регистрирайки се в платформата Потребителят дава разрешение да му бъде създаден Потребителски профил, който ще бъде видим за Търговеца.
 4. Регистрирайки се в платформата Потребителят дава разрешение да му бъде създаден Потребителски профил, който ще бъде видим за Търговеца.
 5. Регистрирайки се в платформата Потребителите дават изрично разрешение на Доставчика да им изпраща електронни съобщения (e-mail и SMS) - както такива необходими за функционирането на услугите в Приложението, така и съобщения с рекламна или друга търговска цел.
 6. Регистрираните Потребители се съгласяват с това – необходимите техни данни като име, телефон, e-mail – да бъдат предоставяни на Търговеца когато  това е необходимо за работата на Приложението и за предоставянето на услуга от Търговец към Потребител.
 7. Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиентите и Търговците и да не предоставя събраната информация на трети лица. Изключение се допускат само в следните случаи:
  • Получили сме изричното вашето съгласие за това.
  • Предоставянето е необходимо, за да изпълним договорените, съгласно тези Общи условия, свои задължения;
  • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, по силата на действащото законодателство.

Интелектуална собственост

 1. Всички елементи на Приложението, включително но не само – търговски марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси, текстове и др. принадлежат на Доставчика и са обект на закрила на ЗАПСП.
 2. Потребителите се задължават да не извършват действия, с които могат да модифицират, повредят, блокират или декомпилират работата на части от платформата или на цялата платформа.